PRIVATUMO POLITIKA – CAFFEINE ROASTERS

Mano krepšelis

Tęsti pirkimą

N E M O K A M A S   G R E I T A S  P R I S T A T Y M A S   V I S O J E   L I E T U V O J E   N U O   1 8 . 9 5   E U R

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „KETURI KAMBARIAI“ PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS / BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Keturi kambariai“, kodas 300593016 adresas Vilniaus g. 31, 01402 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) vykdomo Bendrovės kliento (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis interneto svetaine http://caffeine.lt/ (toliau – Bendrovės svetainė) bei tvarkant visus kitus Bendrovei pateiktus duomenis.
 1. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys). 
 1. Su šiuo Bendrovės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Bendrovės svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti iš Bendrovės svetainės ir atsispausdinti. 
 1. Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų valdytoja. 
 1. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, nuo 2018 m. gegužės 25 d.– Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
 1. Naudodamiesi Bendrovės svetaine pripažįstate, kad esate informuotas, jog Bendrovė Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka.
 1. Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:
  1. 7.1.Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
  1. 7.2.Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  1. 7.3.Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų.
  1. 7.4.Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui; 
   1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
   1. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;
   1. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė.
  1. 7.5.Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami.
  1. 7.6.Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų.
  1. 7.7.Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  1. 7.8.Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.

II SKYRIUS / ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR KITOKS TVARKYMAS BEI SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Bendrovė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:
  1. 8.1.darbo sutarčių vykdymui;
  1. 8.2.kandidatų įdarbinimui;
  1. 8.3.tiesioginės rinkodaros vykdymui;
  1. 8.4.darbo laiko apskaitos tikslais;
  1. 8.5.sutarčių su partneriais, tiekėjais vykdymo tikslais.
 1. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. 
 1. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi ir saugojami:
  1. darbo sutarčių vykdymo tikslais – tol, kol galioja darbo sutartis;
  1. kandidatų įdarbinimo tikslais – 2 mėn. nuo gavimo datos;
  1. tiesioginės rinkodaros tikslais – 2 metus nuo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis gavimo momento (arba nuo duomenų gavimo momento, kai sutikimas neprivalomas);
  1. darbo laiko apskaitos tikslais – tol, kol galioja darbo sutartis;
  1. sutarčių su partneriais, tiekėjais vykdymo tikslais – tol, kol galioja sutartis.
  1. jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su Jumis ar jeigu Bendrovė yra pastebėjusi Jūsų padarytus privatumo politikos ir / ar Bendrovės svetainėje esančių taisyklių pažeidimus, taip pat jei siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek būtina minėtais atvejais. 
 1. Suėjus aukščiau minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami.
 1. Bendrovės svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. Bendrovė neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

III SKYRIUS / INFORMACIJOS GAVIMO BŪDAI

 1. Bendrovė gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis Bendrovės svetaine, šiais būdais:
  1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių. IP adresus Bendrovė naudoja tokiais tikslais, kaip Bendrovės svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir Bendrovės svetainės administravimas. Bendrovė juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodama kitus asmens duomenis.
  1. Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos. Naršyklės informaciją, apdorotą Google Analytics programa, Bendrovė naudoja svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/
 1. Bendrovė gauna informaciją tiesiogiai iš duomenų subjekto.
 1. Kandidatų įsidarbinti duomenis Bendrovė gauna iš darbo iš darbo skelbimų svetainių, t.y. https://www.cvonline.lt/, https://www.cvmarket.lt/, https://www.cvbankas.lt/. 
 1. Rinkodaros tikslais renkamus duomenis, t.y. lojalumo programos dalyvių asmens duomenis pateikia duomenų tvarkytojas UAB „Mobili zona“.

IV SKYRIUS / BENDROVĖS RENKAMŲ IR TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ RŪŠYS

 1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:
  1. darbuotojų asmens duomenys, tvarkomi buhalterinės apskaitos programoje: vardas, pavardė, asmens kodas, tabelio numeris, pareigybė, darbo užmokestis, gimimo data, dirbtas laikas, banko sąskaitos numeris, ligos laikotarpiai, vaikų skaičius;
  1. kandidatų įsidarbinti asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmeninis adresas, asmeninio telefono Nr., el. pašto adresas, darbo patirtis, išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys, kalbų gebėjimai, kiti duomenys pateikti kandidato CV;
  1. lojalumo programos dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lojalumo kortelės numeris, lytis, gimimo data;
  1. darbuotojų darbo sutarčių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmeninis adresas, asmeninio telefono Nr., asmeninio el. pašto adresas, pareigybė, darbo užmokestis, darbo laikas, kiti darbo sutartyje nurodyti asmens duomenys;
  1. partnerių, tiekėjų (fizinių asmenų), nuomotojų, jų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, banko sąskaitos duomenys, telefonas, asmens kodas;
  1. vaizdo stebėjimo sistemos duomenys;
  1. BioTime sistemos duomenys: vardas, pavardė, piršto atspaudas, atvykimo/išvykimo laikas, dirbtas laikas.

V SKYRIUS / BENDROVĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TEISINIS PAGRINDAS

 1. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis tokiais pagrindais:
  1. darbuotojų duomenys: sutarties su duomenų subjektu vykdymas bei sudarymas, duomenų valdytojo teisinės prievolės vykdymas; teisėti valdytojo interesai;
  1. kandidatų įsidarbinti duomenys - sutarties su duomenų subjektu sudarymas;
  1. lojalumo programos dalyvių - teisėti valdytojo interesai;
  1. BioTime sistemos duomenys - darbuotojo sutikimas;
  1. partnerių, tiekėjų duomenys - teisėti valdytojo interesai.

 

VI SKYRIUS / ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti Bendrovės duomenų tvarkytojai tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 1. Bendrovė garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus pasipelnymo tikslais perduodami tretiesiems asmenims. Tačiau Bendrovė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Bendrovės pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 1. Jūsų asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes.

VII SKYRIUS / JŪSŲ TEISĖS

 1. Jūs visada turite teisę:
  1. prašyti Bendrovės leisti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
  1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant duomenų tvarkymo tikslų bei pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o nuo BDAR taikymo pradžios (2018 m. gegužės 25 d.) turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti, kad Duomenų valdytoja ištrintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) ar apribotų asmens duomenų tvarkymą minėtame reglamente nustatytais pagrindais. 
 1. Aukščiau nurodytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę raštu ar atvykęs aukščiau nurodytu jos adresu, arba el. paštu hello@caffeine.lt, pateikdamas asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Bendrovė per vieną mėnesį po prašymo gavimo pateiks atsakymą į Jūsų prašymą. 
 1. Jūs taip pat turite teisę bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pranešdamas apie tai aukščiau nurodyta tvarka. Jums nesutikus, duomenys nebus tvarkomi, bus ištrinti ir Jūsų atžvilgiu nebus atliekami Bendrovės rinkodaros, kontrolės veiksmai, nebent Bendrovė įrodys, kad duomenų tvarkymas būtinas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kaip tai nurodyta taikytinuose teisės aktuose. 
 1. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VIII SKYRIUS / SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Slapukai (angl. cookies) - tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia Bendrovės svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Bendrovės svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni. 
 1. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org. 
 1. Duomenys apie naudojamus slapukus 

 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

p_popup_uh

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

rated_[sveikasis skaičius]

Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

C, cid, TPC, GCM, uid

Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje  pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmz

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

gtest, gdyn

Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metus

Unikalus identifikatorius

UID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

adnKeyTarget…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metai

Unikalus identifikatorius

ntsprnt

DMP grupės indentifikatorius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 30 dienų

Unikalus identifikatorius

LimitatorInformer_Engine…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

3 mėn.

Unikalus identifikatorius

splitVar2

Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (video, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

viewedOuibounceModal

Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

 1. Bendrovė gali, nepažeisdama teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis.
 1. Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurioms taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

 

IX SKYRIUS / PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama Bendrovės svetainėje. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios privatumo politikos versiją.
 1. Jeigu Jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu pagal naują privatumo politikos redakciją, Jūs galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis Jūsų teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu. 
 1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės svetainėje.


INTERNETO PARDUOTUVĖS, VALDOMOS MB "KAVOS CECHAS",  PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Ši Privatumo politika reglamentuoja tik internetinio puslapio caffeine.lt dalies - elektroninės parduotuvės (toliau – caffeine.lt e-shop), kurią valdo MB Kavos Cechas ir kliento (toliau – jūs, jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2.    Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3.   caffeine.lt e-shop vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.3.1.       Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.3.2.       Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.3.3.       Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

1.3.3.1.            duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

1.3.3.2.            sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

1.3.3.3.           caffeine.lt e-shop įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

1.3.3.4.             asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia caffeine.lt e-shop arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

1.3.4.       Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.3.5.       Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

1.3.6.       Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.3.7.       Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.3.8.       Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

1.4.   Naudotis caffeine.lt e-shop paslaugomis gali:

1.4.1.       visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.4.2.       nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.4.3.        juridiniai asmenys;

1.4.4.        visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. caffeine.lt e-shop gerbia kiekvieno jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1.      apdoroti jūsų prekių užsakymus;

2.1.2.      išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3.      išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4.      įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2.   Registracijos caffeine.lt e-shop metu jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3.   Tvarkydamas ir saugodamas jūsų asmens duomenis caffeine.lt e-shop įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. caffeine.lt e-shop gali statistiniais tikslais naudoti su jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

3.1. caffeine.lt e-shop pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

3.1.1.      tik šio dokumento 2.1. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

3.1.2.      tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1.   Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1.   Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

5.2. caffeine.lt e-shop gavęs jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu. 

6. Privatumo politikos keitimas

6.1. caffeine.lt e-shop turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

6.2.   Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.

6.3.   Jeigu jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu shop@caffeine.lt arba paprastu paštu) su sąlyga, kad jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.