Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

Caffeine Line

Elektroninės parduotuvės CAFFEINE.LT paslaugų teikimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Reitan Convenience Lithuania“, įmonės kodas: 123640551, PVM mokėtojo kodas: LT236405515, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Vilnius, Laisvės pr. 58.
1.2. Caffeine.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu https://caffeine.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Caffeine.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Caffeine.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės Caffeine.lt paslaugų teikimo sąlygos.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Caffeine.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.8. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Caffeine.lt: kavos pupelės namams bei maisto produkcija.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Caffeine.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Caffeine.lt. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Caffeine.lt svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.
2.3. Registruotis ir pirkti prekes Caffeine.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes Caffeine.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.
2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės Caffeine.lt prekių pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Caffeine.lt.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje Caffeine.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.
3.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Caffeine.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius.
3.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų saugomi elektroninės parduotuvės Caffeine.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Caffeine.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti internetu su Caffeine.lt sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Išskyrus maisto produktus.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Caffeine.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.
5.3. Kai Pirkėjas pasirenka numatytą apmokėjimo ar numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.
5.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Caffeine.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.
6.3. Elektroninės parduotuvės Caffeine.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „Reitan Convenience Lithuania“ Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Caffeine.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu (į Kuršių Neriją nepristatomos), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Caffeine.lt nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
8.3.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – OPAY.LT (atsiskaitoma užsakymo metu);

9. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

9.1. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.
9.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:
9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.
9.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.5. Už pristatymą Lietuvoje (prekės į Kuršių Neriją nepristatomos), prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas 3,50 Eur mokestis, pasirinkus prekių pristatymą į nurodytą paštomatą – 2,50 Eur. Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) atitinka elektroninėje parduotuvėje aiškiai skelbiamą krepšelio sumą 30 Eur (trisdešimt Eur ir 0 ct), nuo kurios pristatymas nemokamas – pristatymo kaina 0 EUR.
9.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
9.7. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
9.8. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.10. Pirkėjas gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
9.11. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
9.12. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.
9.13. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

10. DOVANŲ KUPONAI

10.1. Pirkėjas gali įsigyti dviejų tipų dovanų kuponus – skaitmeninį ir fizinį. Skaitmeninis dovanų kuponas siunčiamas nurodytu elektroniniu paštu, fizinis kuponas pristatomas pasirinktu būdu – į paštomatą ar per kurjerį. Pirkėjas turi nurodyti į kurį paštomatą ar adresą, kuriuo turi būti pristatytas kuponas. Kupono pristatymas trunka iki 1-3 d.d., tačiau padidėjus kurjerių užimtumui pristatymas gali vėluoti.
10.2. Pirkėjas gali kuponą dovanoti ir siųsti kitam asmeniui nurodydamas jo kontaktinę informaciją reikalingą kupono išsiuntimui.
10.3. Kuponą siunčiant kitam asmeniui, ar pasirinkus fizinį kuponą pirkėjas į savo nurodytą elektroninį paštą gauna tik dovanų kupono perdavimo aktą. Pasirinkus fizinį kuponą pirkėjas kuponą gaus į pasirinktu būdu – į paštomatą ar per kurjerį. Siunčiant dovanų kuponą kitam asmeniui, jį gaus tas asmuo pirkėjo pasirinktu būdu.
10.4. Gavėjas kuponą gali panaudoti dviem skirtingais būdais – apsiperkant e – parduotuvėje ar CAFFEINE kavinėse:
10.4.1. Pasirinkus kuponą išleisti e. parduotuvėje reikia unikalų kupono numerį įvesti nuolaidos kodo lange – apmokėjimo arba krepšelio dalyje. Kuponas galioja vienam apsipirkimui.
10.4.2. Pasirinkus kuponą išleisti kavinėje – leiskite darbuotojui nuskenuoti kupone esantį unikalų brūkšninį kodą. Jeigu kuponas brūkšninio kodo neturi, parodykite unikalų 13 skaitmenų kodą, kurį darbuotojas suves į kasos aparatą. Taip pat, kuponą galima prisidėti į CAFFEINE programėlę, įvedant unikalų dovanų kupono numerį programėlės dalyje „Promo kodas”. Taip kupono suma prisideda prie programėlėje esančių lojalumo pinigų. Kuponas yra daugkartinis – galima naudoti tol, kol bus išnaudota kupono vertė arba pasibaigs kupono galiojimo laikas.
10.5. Kuponas galioja 90 dienų. Pasirinkus prisidėti kuponą prie programėlės lojalumo pinigų, kupono suma tampa lojalumo pinigų dalimi ir jiems galioja lojalumo taisyklės: caffeine.lt lojalumos programos taisyklės

10.6. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui, dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

0